ان جنده وطنی

12:00
1499

بالاخره " سمي " رو به اقيانوس بردي. او تا کنون رفت که او در ساحل به پایان رسید تا. پس جنده وطنی از شما به او نشان داد سنگ گدازه ، او تصمیم گرفت تا شما را برای یک لحظه ترک.